Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Scheldekwartier

Ontwerpbestemmingsplan Scheldekwartier, Scheldewijk- Noord ter inzage

Gepubliceerd op 26 augustus 2019
De Vesting
De Vesting

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken bekend dat het volgende ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt ten noorden van de (te verlengen) Singel nieuwe woningbouw mogelijk.
Deze is veelal grondgebonden. Op de hoek nabij de Keersluisbrug kan een appartementengebouw
worden gerealiseerd. Daarnaast wordt het binnen het plangebied mogelijk de openbare ruimte in te
richten en straten aan te leggen. Dit is inclusief een entree aan de oostzijde van het plangebied (komende vanaf De Willem Ruysstraat) en een toegangsweg aan de zuidkant. Ook worden de voor de ontwikkeling van de locaties Broederband en De Vesting verleende omgevingsvergunningen in dit bestemmingsplan planologisch verankerd.
Alle ontwikkelingen maken onderdeel uit van de herontwikkeling van het Scheldekwartier.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden

Voor de realisatie van een appartementengebouw op de hoek bij de Keersluisbrug, worden hogere waarden vastgesteld voor maximaal 65 woningen (volgens artikel 110a van de Wet
Geluidhinder).
Op basis van artikel 110c van de Wet Geluidhinder wordt het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden als gevolg van het wegverkeerslawaai, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Crisis- en herstelwet

Op de procedure voor de vaststelling van dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1) van toepassing.

Inzage

In de periode 1 augustus tot en met 11 september 2019 liggen in het stadhuis in Vlissingen voor een ieder ter inzage:

  • Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen;
  • Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en tot het van toepassing verklaren van de Crisis- en herstelwet;
  • Het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze/inspraakreactie

In de periode 1 augustus tot en met 11 september 2019 kunt u een zienswijze ingedienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan en bij het college van burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw E. Jasperse of mevrouw S. den Haan. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 0118.

De Broederband
De Broederband