Het proces om het gebied van de voormalige werf De Schelde terug te geven aan de stad, is in volle gang. Het Scheldekwartier is in ontwikkeling. Monumentale gebouwen zoals de Machinefabriek worden opgeknapt. Nieuwbouw wordt ontwikkeld. Toegangswegen worden verbeterd.
Belangrijk in de ontwikkelingsstrategie is een samenhang in activiteiten, initiatieven en bouwwerkzaamheden.

Leidraad

In 2011 heeft de gemeente haar visie neergelegd in het document 'Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier'. Deze visie is in 2011 gezamenlijk met marktpartijen tot stand gekomen. De samenwerking is alleen niet goed van de grond gekomen. Mede daarom is de visie in mei 2016 op een aantal punten geactualiseerd. Dit betreft:

  • Nadere uitwerking aantal deelprojecten. Zoals positie Dokbrug, gebruik Dok en invulling Machinefabriek;
  • Duidelijke parkeerparagraaf;
  • Nieuwe schets marktsituatie (deze is anders dan verwacht in 2011);
  • Er is een markt voor collectief particulier opdrachtgeverschap;
  • Versterken zorgcluster rond Kop van het Dok;
  • De markt voor jachthavenontwikkeling is gewijzigd;
  • Nieuwe kansen op gebied van riviercruises;
  • Losse initiatieven vragen om meer sturing op ruimtelijke samenhang en beeldkwaliteit;
  • Beeldkwaliteitsplan is opgesteld.  

Ongewijzigde aandachtspunten zijn de herstelwerkzaamheden van de kades, het industrieel erfgoed, de positie van de waterkering ter hoogte van de helling, realisatie van een school en verwervingen.

Voortgang

Met de vaststelling van de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 2016, het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan en de 1e herziening Grondexploitatie wordt er een basis gevormd voor verdere uitwerkingen.
De visie is voornamelijk gericht op uitvoering en beschrijft aan welke deelprojecten de komende 5 jaar gewerkt wordt. Om dit te bereiken is er een ontwikkelingsstrategie geformuleerd die de leidraad vormt voor de realisatie van het gebied. Het gebied moet uitgroeien naar een levendige, duurzame en maritieme wijk, waar de industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is in 2030. De gemeente geeft hiermee aan zich vol in te zetten voor de ontwikkeling van het gebied.