We zijn bezig met de voorbereidingen van de ontwikkeling van het terrein tussen de Houtkade en de Koudenhoek in Vlissingen. Hier wordt in de nabije toekomst woningbouw gerealiseerd. Voorafgaand aan de bouw moeten verschillende vooronderzoeken plaatsvinden. Het gaat hierbij om milieukundig en verkennend archeologisch onderzoek.

Verkennend archeologisch onderzoek

De kans is groot dat in de ondergrond van het terrein nog archeologische resten aanwezig zijn. Ter plaatse is namelijk al vanaf 1600 na Chr. gewoond en geleefd. Een verkennend archeologisch onderzoek is nodig om te achterhalen of archeologische resten nog aanwezig zijn en in welke staat zij bewaard zijn gebleven. Het onderzoek moet duidelijk maken of er voor de bouw nog een opgraving moet plaatsvinden.

Sleuven in de grond

Het verkennend onderzoek vindt plaats in de vorm van zoeksleuven. Op de parkeerplaats tegen de Houtkade aan, wordt een brede zoeksleuf gegraven. Ook in de berm van de Koudenhoek worden 2 kleine zoeksleuven gegraven.
De Walcherse Archeologische Dienst (WAD) en aannemingsbedrijf De Voogd voeren het onderzoek uit. Het werk gebeurt onder milieukundige begeleiding en binnen hekken.

Verkeershinder

Het graven van de zoeksleuven aan de Koudenhoek moet vanaf de straat plaats vinden. Het verkeer ondervindt hier gedurende het werk hinder van. Ook worden gedurende deze dagen enkele parkeervakken in beslag genomen. Wij vragen hiervoor uw bwgrip.

Planning

Het onderzoek vindt plaats op donderdag 22 juni en vrijdag 23 juni 2023. Op donderdag 22 juni 2023 start het graven aan de Koudenhoek. De uitvoerders trachten aan het eind van de dag hier de sleuven weer dicht te hebben en de parkeervakken weer vrij te maken.