In juli 2022 heeft de gemeenteraad toestemming gegeven voor het verhogen van het beschikbare budget voor het casco herstellen van de Machinefabriek. Daarmee werd definitief het sein op groen gezet om de Machinefabriek in de steigers te zetten.
Bouwgroep Peters heeft opdracht gekregen van de gemeente Vlissingen om het casco te herstellen van de voormalige Machinefabriek op het Scheldekwartier.

Werkzaamheden en planning

In oktober 2022 is Bouwgroep Peters gestart met het inrichten van de bouwplaats en diverse sloopwerkzaamheden. De werkzaamheden lopen tot begin 2024. De werkzaamheden betreffen onder meer:

  • Herstellen metselwerk buitengevels;
  • Vernieuwen dak;
  • Terugplaatsen en raampartijen aan de zijde van het Dok;
  • Interne sloopwerkzaamheden;
  • Egaliseren vloeren.

Aan- en afvoerroute naar de bouwplaats en werktijden

De aan- en afvoerroute van de bouwplaats loopt vanaf De Willem Ruysstraat via de Dokwerker en de Jan Weugkade.
De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag, tussen 7.00 en uiterlijk 19.00 uur. Uitzonderingen hierop kunnen voorkomen, als het werk en de planning hierom vraagt.

Afsluiting fietspad en verplaatsen toegang parkeerterrein

Het fiets- en voetpad langs De Willem Ruysstraat aan de zijde van de Machinefabriek wordt afgesloten. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld. Het afsluiten geldt de hele looptijd van de werkzaamheden en is nodig voor het veilig uit kunnen voeren van de werkzaamheden aan de gevel aan de zijde van het hoofdkantoor van Damen-KSG.
De huidige toegang van het parkeerterrein ‘Willem Ruysstraat’ verplaatst naar een nader te bepalen positie.

Verkenning Herbestemming Machinefabriek

Op 22 november 2022 heeft het college een variantstudie voor de mogelijke invulling van de Machinefabriek vastgesteld. Deze variantstudie geeft een beeld van de mogelijkheden die de Machinefabriek biedt voor verschillende functies. Na besluitvorming over het cascoherstel wordt in 2023 toegewerkt naar de invulling van het gebouw.

Verschillende functies

Bij de herbestemming van de Machinefabriek krijgen verschillende functies een plek, het pand is immers te groot om aan slechts één functie onderdak te bieden. Het college gaat de komende maanden onderzoeken welke nieuwe bestemmingen de Machinefabriek gaat krijgen. Dit industriële erfgoed wil het college integraal ontwikkelen met bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur en parkeren.
Tijdens het onderzoeken van de mogelijkheden worden de financiële haalbaarheid, de risico's en de omgeving scherp in de gaten gehouden.

Variantstudie Machinefabriek

Voor de 'Variantstudie Machinefabriek' zijn 3 varianten thematisch uitgewerkt. Er zijn echter veel meer mogelijkheden om varianten samen te stellen.
De variantstudie biedt dan ook vooral inzicht in de mogelijkheden van het gebouw en een logische opbouw in delen van het gebouw, om zo tot invulling en herbestemming van de gehele Machinefabriek te komen.

Invullingsplan en Ontwikkelstrategie herbestemming Machinefabriek

Het college gaat nu aan de slag met het opstellen van een Invullingsplan. Hierin wordt de ambitie geschetst welk soort functies een plek in de Machinefabriek krijgen. Ook wordt er een Ontwikkelstrategie opgesteld waarin het proces om te komen tot de herbestemming omschreven wordt, met daarin ook de verantwoordelijkheden, het beheersten van de risico’s en de financiering.

Planning

Het college wil deze documenten in het 2e kwartaal van 2023 vaststellen. Vervolgens wordt in een aantal stappen toe gewerkt naar de invulling van de Machinefabriek in 2025/2026.